разработване на програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП III

Форуми Програмен период 2021 – 2027 г. и как бизнеса да се включи в подготовката му разработване на програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП III

Темата съдържа 0 отговори, има 1 участник и беше последно редактирана от  bcmaritza bcmaritza на преди 4 години, 6 месеца.

 • Post
  bcmaritza bcmaritza
  Участник

  Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в тематични работни групи за разработване на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ III

  ПОКАНА

  към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичните работни групи за разработване на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ III, които ще управлява Република България за програмен период 2021 – 2027 г.

  1. На основание чл. 11 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г., във връзка с Вътрешни правила за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичните работни групи за разработване на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ III, които Република България ще управлява за програмен период 2021 – 2027 г., дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“  стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичните работни групи за разработване на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ III, които ще управлява Република България за програмен период 2021 – 2027 г., и кани следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

  – Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

  – Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;

  – Екологични организации;

  – Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.

  2. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на следните общи критерии:

  – да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;

  – да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;

  – да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на поне една стратегия/програма/политика или на поне един проект, финансирани със средства от Европейския съюз;

  – да не членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.

  3. В срок до 10 работни дни от датата на публикуване на поканата, всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде само едно писмено заявление за участие, в което изрично посочва Програмата/мите, в чиито тематичните работни групи заявява участие.

  4. Писменото заявление по т. 3 от поканата се изготвя по образеца съгласно Приложение № 1 към настоящата покана и се подава до Министерство на регионалното развитие и благоустройството, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС), гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа” № 9.

  5. Към писменото заявлението се прилагат следните документи:

  – Решение за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние (в случай че не е посочен ЕИК);

  – Списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности доказващи опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми/политики или на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

  – Декларация за обстоятелствата – Приложение 2 към Поканата;

  – Декларация за лични данни – Приложение 3 към Поканата;

  6. В срок до 5 работни дни след изтичане на срока по т. 3, директорът на дирекция УТС уведомява лицата, отговарящи на критериите по т. 2 от настоящата покана, и ги кани за излъчат по двама общи представители на съответната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, единият за титуляр и другият за негов заместник.

  7. В срок до 5 работни дни от получаването на поканата по т. 6, юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи, следва писмено да уведомят директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ за излъчените представители (три имена, организация, телефон за контакт и електронна поща), като представят доказателства за общото им одобрение.

  https://www.mrrb.bg/bg/procedura-za-izbor-na-yuridicheski-lica-s-nestopanska-cel-za-obstestvenopolezna-dejnost-za-uchastie-v-tematichni-rabotni-grupi-za-razrabotvane-na-programite-za-transgranichno-sutrudnichestvo-po-instrumenta-za-predprisued-83206/

Трябва да влезете в профила си, за да отговорите в темата.