разработване на оперативна програма за подкрепа на регионите за п-д 2021-2027

Форуми Програмен период 2021 – 2027 г. и как бизнеса да се включи в подготовката му разработване на оперативна програма за подкрепа на регионите за п-д 2021-2027

Темата съдържа 0 отговори, има 1 участник и беше последно редактирана от  bcmaritza bcmaritza на преди 4 години, 3 месеца.

 • Post
  bcmaritza bcmaritza
  Участник

  Покана към ЮЛНЦ за общественополезна дейност за участие в тематична работна група за разработване на оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г.

  Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г. и кани за участие в избора следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

  • Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  • Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
  • Екологични организации;
  • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
  • Организации, работещи в сферата на регионалното, териториалното или градското развитие.

  В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие до министъра на регионалното развитие и благоустройството по образеца съгласно Приложение 1 на адрес: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

  Към заявлението следва да се приложат следните документи:

  а) документ за регистрация;

  б) списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 9, ал. 1, т. 3 и 4 от ПМС № 142 от 07 юни 2019 г., както и документи, доказващи изпълнението им;

  в) декларация по образец съгласно Приложение 2.

  Всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел може да подаде само едно заявление.

  Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от изброените по-горе групи, които са подали в срока на поканата заявление по образец и отговарят на посочените критерии, ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за участие в състава на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г. Всеки от определените основни и резервни членове трябва да отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 5 от ПМС № 142 от 07 юни 2019 г.

  https://www.mrrb.bg/bg/pokana-kum-yulnc-za-obstestvenopolezna-dejnost-za-uchastie-v-tematichna-rabotna-grupa-za-razrabotvane-na-operativna-programa-za-podkrepa-na-regionite-za-perioda-2021-2027-g/

Трябва да влезете в профила си, за да отговорите в темата.