Месец: август 2019

Разработени видео уроци, насочващи участието на бизнеса в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

В рамките на изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.009-0007 „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината” е предвидено разработване на видео уроци, насочващи участието на бизнеса в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. През м. май 2019 г. изпълнителят по Договори от 15.02.2019 с предмет: „Изработване на видео уроци, насочващи…