Месец: април 2019

Разработени анализ, проучване и механизми по проект BG05SFOP001-2.009-0007

Разработени анализ, проучване и механизми по проект BG05SFOP001-2.009-0007

В рамките на изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.009-0007 „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината” е предвидено разработване на Анализ на участието на бизнеса при формулиране на стратегически документи и изработване на ОП, свързани с бизнеса. Провеждане на Проучване на добри практики за участие на бизнеса в процеса на разработване на политики. Разработване…