Полезни Връзки – Debati.Online

Полезни връзки

https://www.eufunds.bg/bg – ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

https://www.eufunds.bg/bg/opgg – ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

http://www.government.bg/ – МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

http://www.mi.government.bg/bg – МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

https://data.egov.bg/ – ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

http://pris.government.bg/prin/login.aspx?ReturnUrl=%2fprin%2fdefault.aspx – СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ (PRIS)

http://www.strategy.bg/ – ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

http://www.saveti.government.bg – ПОРТАЛ ЗА КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ

http://www.saveti.government.bg/web/cc_50/1 – КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

http://www.saveti.government.bg/web/cc_1401/1 – НАЦИОНАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СЪВЕТ

http://www.saveti.government.bg/web/cc_58/1 – СЪВЕТ ПО ГРАЖДАНСТВОТО

http://www.saveti.government.bg/web/cc_28/1 – СЪВЕТ ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

http://www.saveti.government.bg/web/cc_33/1 – СЪВЕТ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ

https://bcentermaritza.weebly.com – СДРУЖЕНИЕ „БИЗНЕС ЦЕНТЪР-МАРИЦА“

https://www.bia-bg.com/ – БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

http://bica-bg.org/ – АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ

https://www.bcci.bg/ – БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

http://krib.bg/ – КОНФЕРЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

https://www.haskovocci.com/index.php/bg/ – ХАСКОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА