За Проекта – Debati.Online

За Проекта

Проект “Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината”

Проект: Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01 от дата 27.12.2018 г. за предоставяне на БФП, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131 по Оперативна програма „Добро Управление” по процедура BG05SFOP001-2.009

 
Управляващ орган: Дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет

 
Финансираща програма: Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020

 
Процедура: BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

 
Бенефициент: Сдружение „Бизнес център-Марица“

 
Период на изпълнение: 6 месеца, считано от датата на сключване на административния договор за предоставяне на БФП

Обща цел: С настоящия проект Сдружението си поставя за цел да формулира и отправи препоръки към отговорните институции за осигуряване на Устойчиво развитие с развит инструментариум за взаимодействие между властите и институциите, малкия и средния бизнес и нестопанските организации, подкрепящи местното развитие. Основната цел на проекта е да се обединят усилията на бизнеса и гражданите за засилване на тяхната активността чрез стимулиране процеса на информираност.
 
Специфични цели:

– Активно участие във формулирането на национални, регионални и местни стратегии и политики за насърчаване развитието на малките и средните предприятия

– Създаване на успешни партньорства между малките и средните предприятия и държавните институции, ангажирани с провеждането на политики в областта на малкия и средния бизнес

– Активно взаимодействие с местни, регионални, национални и международни организации и неформални структури по повод на формулираните и провеждани политики спрямо българските малки и средни предприятия с цел повишаване на тяхната ефективност и разрешаване на актуалните проблеми, свързани с тяхното развитие

– Осъществяване и поддържане на постоянен обмен на информация за съвместни инициативи и проекти с други заинтересовани организации – сдружения, браншови камари, научни организации, местни и чуждестранни фирми, държавни структури и други

– Организиране на кампании за застъпничество и координация на усилията на българските малки и средни предприятия за подобряване на законодателството за гарантиране на техните права и подобряване на средата в която те осъществяват своята дейност в България.

 
Целеви групи: 

Целеви групи по Дейност 1: общественост; НПО; бизнес; публична администрация; представители на законодателната власт.

Целеви групи по Дейност 2: общественост, НПО, бизнес, администрации на държавни институции.

Целеви групи по Дейност 3: общественост, НПО, бизнес и бизнес организации, местни власти и администрация, държавни органи, създадени с Конституцията на Република България и административни структури на изпълнителната власт (Областна администрация).

Целеви групи по Дейност 4: общественост, НПО, бизнеса, администрации на държавни институции.

Целеви групи по Дейност 5: общественост, НПО, бизнес.
Целеви групи по Дейност 6: общественост, НПО, бизнес, администрации на законодателната и изпълнителната власт.

Дейности:
Д.1: Анализ на участието на бизнеса при формулиране на стратегически документи и изработване на ОП, свързани с бизнеса

Д.2: Проучване на добри практики за участие на бизнеса в процеса на разработване на политики

Д.3: Разработване на механизми за подобряване на бизнес средата за: 1) участието на бизнеса при формулиране на регионални политики; 2) участието на бизнеса в процеса на формулиране на рамка за ОП; 3) мониторинг и контрол от страна на бизнеса при изпълнение на ОП; 4) оценка от страна на бизнеса за взаимоотношенията им с регионалната и местна администрацията

Д.4: Изграждане на Уеб базирана платформа – Портал за дебат за подобряване участието на бизнеса в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

Д.5: Информационна кампания с цел повишаване на осведомеността на бизнеса относно възможностите за участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики

Д.6: Организиране и провеждане на кръгла маса на тема: “Повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на участието на бизнеса в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”

 
Очаквани резултати:

– Разработен 1 анализ на участието на бизнеса при формулиране на стратегически документи и изработване на ОП, свързани с бизнеса, вкл. изследвана активността на бизнеса и идентифицирани проблеми, силни страни, свързани с участието на бизнеса при формулиране на стратегически документи и изработване на ОП;

– Отправени минимум 2 препоръки, свързани с разработване на стратегически документи, регламентиращи работата на заинтересованите среди;

– Разработено 1 Проучване на добри практики за участие на бизнеса в процеса на разработване на политики и разработени предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението и процесите на формиране на политики в областта на бизнеса;

– Отправени минимум 2 препоръки за подобряване на средата за гражданско участие в управлението и процесите на формиране на политики;
– Разработени механизми за подобряване на бизнес средата чрез активно гражданско участие, свързани с: 1) участието на бизнеса при формулиране на регионални политики; 2) участието на бизнеса в процеса на формулиране на рамка за ОП; 3) мониторинг и контрол от страна на бизнеса при изпълнение на ОП; 4) оценка от страна на бизнеса за взаимоотношенията им с регионалната и местна администрацията;

– Разработена 1 Интернет базирана платформа – Портал за дебат за подобряване участието на бизнеса в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, включваща минимум: изработените по проекта проучване и анализ и идентифицираните в тях препоръки; изработените по Дейност 5 видео уроци, насочващи участието на бизнеса в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство възможност за дискутиране и надграждане на идентифицираните препоръки, както и за идентифициране на други препоръки незасегнати в посочените документи;
– Проведена информационна кампания, включваща: 1) Изработване на видео уроци, насочващи участието на бизнеса в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство; 2) Излъчване/Публикуване на разработените видео уроци в електронни медии/информационни сайтове (5 медии * 4 излъчвания); 3) Дизайн и отпечатване на резултатите от Дейност 1, 2 и 3. в 500 брошури; Изработени и разпространени 500 бр. брошури;
– Проведена Кръгла маса със заинтересовани страни във връзка с процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за създаване на по-добра бизнес среда – 1 ден за 25 участника;
– Разработени тръжни документации, разработени спецификации и избран изпълнител;

– Сключени договори с изпълнители;

– Осъществено управление, изпълнение и отчитане на проекта.


 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 89 100,00 лв., от които 75 735 лв. – Европейски социален фонд и 13 365 лв. – национално съфинансиране.