Възможности За Участие – Debati.Online

Анализ на участието на бизнеса при формулиране на стратегически документи и изработване на оперативните програми, свързани с бизнеса

В рамките на проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01/27.12.2018г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд е извършен анализ на участието на бизнеса при формулиране на стратегически документи и изработване на оперативни програми, свързани с бизнеса, който очертава рамката за възможностите за участие. По-подробно с документа може да се запознаете оттук ->

 

 

ПРОУЧВАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УЧАСТИЕ НА БИЗНЕСА В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ

В рамките на проучването, което може да откриете тук, са разгледани добрите практики за участието на бизнеса в процеса на разработване на политики. Проучването е изработено в рамките на проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01/27.12.2018г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА

В рамките на проект  „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01/27.12.2018г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд са разработени механизми за подобряване на бизнес средата, свързани с участието на бизнеса при формулиране на регионални политики, участието на бизнеса в процеса на формулиране на рамка за ОП, мониторинг и контрол от страна на бизнеса при изпълнение на ОП, оценка от страна на бизнеса за взаимоотношенията им с регионалната и местна администрация. Разработеният документ ще откриете тук

Информационна брошура по проект

ВИДЕО УРОЦИ, НАСОЧВАЩИ УЧАСТИЕТО НА БИЗНЕСА В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО